Mistrzowie Zabawy

Niepubliczne Przedszkole ze specjalnością
językowo - artystyczną.

Zajęcia terapeutyczne w ramach Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W naszym przedszkolu przyjmujemy dzieci z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Realizujemy zalecenia wynikające z orzeczenia w ramach rewalidacji, fizjoterapii, rehabilitacji,  logoterapii, terapii ręki, surdoterapii.  Oferujemy Państwu realizowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, sporządzanego zgodnie z zaleceniami orzeczenia, w oparciu o indywidualne predyspozycje dziecka.

Jako placówka integracyjna przyjmujemy dzieci z wielorakami zaburzeniami i potrzebami wynikającymi z:

 • niedosłuchu, także dzieci zakwalifikowane jako niesłyszące ( aparat słuchowy, implant )
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji
 • zespołu Downa
 • autyzmu
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • niepełnosprawności sprzężonych, innych.

 

Posiadamy profesjonalny zespół terapeutyczny składający się z kilku oligofrenopedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedy, surdopedagoga, fizjoterapeuty rehabilitanta, specjalisty z dziedziny pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracujemy z psychologiem dziecięcym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczny:

 • mgr Paula Borucka-Buras – logopeda, oligofrenopedagog,
 • mgr Agnieszka Piekarczyk – oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
 • mgr Czesława Kwaśniewska – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki
 • mgr Olga Kaźmierska – oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Fojcik – oligofrenopedagog
 • mgr Agnieszka Kupiec – oligofrenopedagog
 • mgr Piotr Targoński – rehabilitant, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

 

Nie realizujemy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.